Committees

Steering Committee

Dan Gusfield (UC Davis, USA)
Ion Mandoiu (UConn, USA)
Yi Pan (GSU, USA), Chair
Marie-France Sagot (INRIA, France)
Ying Xu (UGA, USA)
Aidong Zhang (SUNY, USA)

General Chairs

Xilin Chen (ICT, China)
Alexander Zelikovsky (GSU, USA)
Shuigeng Zhou (Fudan, China)

Program Co-Chairs

Zhipeng Cai (GSU, USA)
Pavel Skums (GSU, USA)
Fa Zhang (ICT, China)
Shihua Zhang (AMSS,China)

Publications Chair

Min Li (CSU, China)
Xiaohua Wan (ICT, China)
Le Zhang (SCU, China)
Quan Zhou (Tianjing University, China)

Publicity Co-Chairs

Xuan Guo (UNT, USA)
Shaoliang Peng (NTU, China)

Workshop Chair

Yudong Liu (ICT, China)
Fei Ren (ICT, China)

Program Committee

Max Alekseyev (George Washington University)
Mukul S. Bansal (University of Connecticut)
Paola Bonizzoni (Universita di Milano-Bicocca)
Zhipeng Cai (Georgia State University)
Hongmin Cai (South China University of Technology)
Doina Caragea (Kansas State University)
Xing Chen (National Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences, Chinese Academy of Sciences)
Xuefeng Cui (Tsinghua University)
Ovidiu Daescu (University of Texas at Dallas)
Zhu Daming
Fei Deng (University of California, Davis)
Lei Deng (Central South University)
Pufeng Du (Tianjin University)
Oliver Eulenstein (Iowa State University)
Lin Gao (Xidian University)
Xin Gao (King Abdullah University of Science and Technology)
Olga Glebova (Georgia State University)
Xuan Guo (University of North Texas)
Jiong Guo (Shandong University)
Zengyou He (Hong Kong University of Science and Technology)
Steffen Heber (North Carolina State University)
Jinling Huang (East Carolina University)
Shihao Ji (Georgia State University)
Mingon Kang (Kennesaw State University)
Wooyoung Kim (University of Washington Bothell)
Danny Krizanc (Wesleyan University)
Xiujuan Lei (Shanxi Normal University)
Min Li (Central South University)
Shuai-Cheng Li (City University of Hong Kong)
Yaohang Li (Old Dominion University)
Yingshu Li (Georgia State University, Atlanta, USA)
Xiaowen Liu (Indiana University-Purdue University Indianapolis)
Bingqiang Liu (Shandong University)
Ion Mandoiu (University of Connecticut)
Fenglou Mao (National Institute of Health)
Andrei Paun (University of Bucharest)
Nadia Pisanti (Universita di Pisa)
Russell Schwartz (Carnegie Mellon University)
Joao Setubal (University of Sao Paulo)
Xinghua Shi (University of North Carolina at Charlotte)
Yi Shi (Jiao Tong University)
Dong Si (University of Washington)
Pavel Skums (Georgia State University)
Ileana Streinu (Univ of Massachusetts Amherst)
Emily Su (Taipei Medical University)
Wing-Kin Sung (National University of Singapore)
Sing-Hoi Sze (Texas A&M University)
Weitian Tong (Georgia Southern University)
Gabriel Valiente (Technical University of Catalonia)
Xiaohua Wan (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Jianxin Wang (Central South University)
Guohua Wang (Harbin Institute of Technology)
Li-San Wang (University of Pennsylvania)
Seth Weinberg (Virginia Commonwealth University)
Fangxiang Wu (University of Saskatchewan)
Yufeng Wu (University of Connecticut)
Minzhu Xie (Hunan Normal University)
Can Yang (Hong Kong Baptist University)
Kai Ye (Xi'an Jiaotong University)
Guoxian Yu (Southwest University)
Alex Zelikovsky (Georgia State University)
Fa Zhang (Institute of Computing Technology)
Shihua Zhang (Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences)
Chi Zhang (Indiana University Medical School)
Le Zhang (Southwest University)
Yanqing Zhang (Georgia State University)
Jialing Zhang (Yale University)
Xing-Ming Zhao (Tongji University)
Chunhou Zheng (College of Electrical Engineering and Automation Anhui University)
Shuigeng Zhou (Fudan University)
Leming Zhou (University of Pittsburgh)
Quan Zou (Tianjin University)

Webmasters

Sergey Knyazev (GSU, USA)
Vyacheslav Tsivina (GSU, USA)